Харківська гімназія № 55 Харківської міської ради Харківської області


запам'ятати

 

Національний аерокосмічний університет ім. М.Є. Жуковського "ХАІ"
Національний аерокосмічний університет ім. М.Є. Жуковського "ХАІ"

Міністерство oсвіти і науки, молоді та спорту України
Педагогічна преса Національна дитяча гаряча лініяПравила конкурсного приймання

 

 

 

 

 

 


1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Приймання учнів до гімназійних класів Харківської гімназії № 55 Харківської міської ради Харківської області (далі Гімназія) здійснюється на конкурсній основі. Приймання до загальноосвітньої школи І ступеня відбувається без конкурсу.

1.2. Правила конкурсного приймання розроблені відповідно до Інструкції про порядок конкурсного приймання дітей (учнів, вихованців) до гімназій, ліцеїв, колегіумів, спеціалізованих шкіл (шкіл-інтернатів), затвердженої наказом Міністерства освіти і науки України від 19.06.2003 № 389 «Про затвердження Інструкції про порядок конкурсного приймання дітей (учнів, вихованців) до гімназій, ліцеїв, колегіумів, спеціалізованих шкіл (шкіл-інтернатів)», зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 04.07.2003 за № 547/7868, Положення про загальноосвітній навчальний заклад, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 27 серпня 2010 р. № 778, та на підставі Статуту Харківської гімназії № 55 Харківської міської ради Харківської області.

1.3. У конкурсі можуть брати участь учні незалежно від місця проживання.

1.4. Конкурсні випробування здійснюються на безоплатній основі.

 

2. ОРГАНІЗАЦІЯ  ТА  УМОВИ  КОНКУРСУ

2.1. Правила конкурсного приймання оголошуються не пізніше ніж за два місяці до його початку. Оголошення щодо умов і термінів проведення конкурсу розміщується у приміщенні Гімназії та на її сайті (http://school55.klasna.com/). Зміст оголошення доводиться до відома населення через місцеві засоби масової інформації.

2.2. Не пізніше ніж за місяць до початку конкурсу в приміщенні Гімназії вивішується перелік питань з навчальних предметів, за якими проводитимуться випробування.

2.3. Випробування в рамках основного конкурсного приймання проводяться лише після закінчення навчального року (червень – липень). За наявності вільних місць допускається додаткове конкурсне приймання у серпні, яке має бути організоване таким чином, щоб зарахування дітей відбулося не пізніше, ніж за тиждень до початку нового навчального року.

2.4. Додаткове конкурсне приймання може, як виняток, відбуватися протягом навчального року за наявності вільних місць за таких самих умов, що й основний конкурс. При цьому наповнюваність класів не повинна перевищувати 30 учнів.

2.5. Для проведення конкурсних випробувань у Гімназії створюється приймальна комісія, склад якої затверджується наказом директора Гімназії за погодженням з радою закладу. До складу приймальної комісії залучається практичний психолог. Головою приймальної комісії може бути директор гімназії  чи його заступник з навчально-виховної роботи.

2.6. Для проведення конкурсних випробувань із загальноосвітніх предметів створюються предметні комісії по паралелях зі складу членів приймальної комісії. Склад предметних комісій затверджується наказом директора гімназії.

2.7. До участі в конкурсі допускаються діти на підставі особистої заяви (для неповнолітніх – заяви батьків або осіб, які їх замінюють), що подається на ім’я директора навчального закладу, табеля успішності учня або свідоцтва про базову загальну середню освіту, якщо учень вступає до 6 класу Гімназії (що відповідає 10-му класу старшої школи).

2.8. До приймальної комісії можна подавати копії дипломів, грамот, інших документів, які підтверджують здібності учнів з обраної спеціалізації та відображають їх навчальні або творчі досягнення.

2.9. Не дозволяється вимагати від учнів характеристик з попереднього місця навчання, довідок з місця роботи батьків тощо.

2.10. Пільгові умови встановлюються для дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, дітей-інвалідів, дітей, які постраждали від аварії  на Чорнобильській АЕС. Для таких категорій дітей проводиться тільки одне випробування за вибором учня.

 

3. ПРОВЕДЕННЯ  КОНКУРСУ

3.1. Конкурсні випробування для учнів, які вступають до 1-го класу Гімназії (що відповідає 5-му класу основної школи), проводяться з таких навчальних предметів, як українська мова та математика в письмовій формі (диктант, переказ, тестування, письмова робота тощо).

Адміністрація Гімназії самостійно визначає чисельність приймальної та предметної комісій, а також види, форми проведення та кількість конкурсних випробувань, але не більше двох з урахуванням співбесіди (додаток 1).

3.2. Конкурсні випробування для учнів, які вступають до інших класів Гімназії проводяться за умови наявності вільних місць, як правило, під час основного конкурсного приймання.

Кількість конкурсних випробувань для учнів, які вступають до 2-7 класів гімназії (що відповідають 6-11 класам основної школи) дорівнює двом: українська мова (письмово) та математика ( письмово ).

3.3. Співбесіда як один з видів конкурсних випробувань з учнями, які вступають до Гімназії, передбачає виконання спеціальних діагностичних завдань для виявлення здібностей і нахилів дитини, рівня її інтелекту та наявності творчого потенціалу.

Такі завдання з урахуванням спеціалізації Гімназії розробляє приймальна комісія на основі матеріалів, запропонованих відділом психологічної та соціальної роботи методичного центру управління освіти адміністрації Київського району Харківської міської ради, та затверджує директор навчального закладу за погодженням з управлінням освіти адміністрації Київського району Харківської міської ради.

3.4. Зміст конкурсних завдань відповідає навчальним програмам середньої загальноосвітньої школи відповідного класу, розробляється методичними об’єднаннями вчителів української мови та літератури, вчителів математики та затверджується директором Гімназії за погодженням з управлінням освіти адміністрації Київського району Харківської міської ради. Можливе часткове використання творчих завдань.

3.5. Не допускається застосовувати ті самі варіанти завдань для випробувань, що відбуваються у різні дні.

3.6. Конкурсні завдання зберігаються у директора Гімназії в запечатаному конверті, що його відкриває в день випробування голова предметної комісії у присутності її членів та вступників.

3.7. Для проведення конкурсного випробування у письмовій формі вступникам видається папір зі штампом навчального закладу; передбачається, що першу сторінку буде відділено від самої письмової роботи.

Після закінчення випробування письмові роботи шифруються головою предметної комісії та передаються для перевірки членам цієї комісії без титульної сторінки. Дешифрування робіт здійснюється головою предметної комісії після виставлення балів.

3.8. Обсяг і тривалість написання вступниками письмових робіт визначає голова приймальної комісії для кожної вікової групи окремо.

3.9. Письмові роботи учасників конкурсу зберігаються у Гімназії протягом року. Місце їх зберігання визначає директор гімназії.

3.10. Результати конкурсних випробувань (у тому числі співбесіди) оформляються у вигляді протоколів (додаток 2) відповідної комісії, які зберігаються в тому самому порядку, що й протоколи державної підсумкової атестації учнів.

3.11. Результати письмового випробування оголошуються не пізніше, ніж через три дні після його проведення. Списки вступників з виставленими балами вивішуються у приміщенні Гімназії для загального ознайомлення.

3.12. Учасники міжнародних олімпіад, конкурсів, призери та учасники ІІІ-IV етапів Всеукраїнських учнівських олімпіад з української мови та літератури та математики, а також учасники ІІ та ІІІ етапів конкурсів-захистів науково-дослідницьких робіт Малої академії наук поточного року (базова дисципліна – українська мова, математика) звільняються від конкурсного випробування з відповідного предмета. У такому разі учневі виставляється до протоколу максимальна кількість балів.

3.13. Учні – випускники 9–х класів Гімназії (що відповідає 5-му класу гімназії) до 10-х  класів зараховуються поза конкурсом.

3.14. Учні – випускники 9–х класів інших навчальних закладів, які за результатами навчання отримали свідоцтво про базову загальну середню освіту з відзнакою, звільняються від одного випробування (на вибір вступника ) з виставленням до протоколу максимальної кількості балів.

3.15. З категоріями учнів, зазначених в пунктах 3.12 та 3.14, допускається проведення тільки одного випробування - співбесіди. Якщо за результатами співбесіди учень не підтверджує своїх попередніх досягнень, він бере участь у конкурсних випробуваннях на загальних умовах.

3.16. Учні, які хворіли під час проведення конкурсу, зобов’язані подати медичну довідку, на підставі чого їм надається право участі в повторних конкурсних випробуваннях, термін проведення яких визначає директор Гімназії.

3.17. Учні, які не зявились на конкурсне випробування без поважних причин, до наступних випробувань не допускаються.

 

4. ПОРЯДОК  ЗАРАХУВАННЯ

4.1. Учні, які згідно з рейтингом пройшли конкурс, зараховуються до Гімназії наказом директора на підставі рішення конкурсної комісії. Зарахування учнів проводиться протягом 5 днів після оголошення результатів конкурсу.

4.2. До навчального закладу подаються такі документи: копія свідоцтва про народження (паспорта), особова справа, медична картка встановленого зразка.

4.3. Якщо учні, їх батьки або особи, які їх замінюють, не згодні з рішенням конкурсної комісії, вони можуть звернутися до голови цієї комісії з апеляцією. Апеляція подається протягом  тижня після оголошення результатів конкурсу і розглядається протягом трьох днів з дня її подання. Для розгляду апеляцій створюється апеляційна комісія, чисельність та склад якої визначаються навчальним закладом за погодженням з управлінням освіти адміністрації Київського району Харківської міської ради. Проведення додаткових випробувань під час розгляду апеляції забороняється.

4.4. У разі, якщо висновки апеляційної комісії не задовольняють осіб, які подали апеляцію, останні можуть звернутися до управління освіти адміністрації Київського району Харківської міської ради, яке створює свою апеляційну комісію, рішення якої є остаточним.

4.5. Учні, які за підсумками конкурсу не зараховані до Гімназії, продовжують навчання у закладі, де вони навчалися до участі в конкурсі.

4.6. Діти, які зараховані до Гімназії, але не приступили до занять без поважних причин протягом 10 днів від їх початку, відраховуються з навчального закладу. На звільнені місця може проводитися додаткове конкурсне приймання.

4.7. Учень має право брати участь у конкурсних випробуваннях, що їх проводять декілька загальноосвітніх навчальних закладів, але для зарахування до Гімназії вступник повинен надати оригінал документа про освіту (та інші відповідні документи) не пізніше ніж протягом 5 днів після закінчення конкурсу.

 

5. КОНТРОЛЬ ЗА ПРОВЕДЕННЯМ КОНКУРСУ

5.1. Директор Гімназії  несе персональну відповідальність за дотримання вимог Інструкції про порядок конкурсного приймання дітей (учнів, вихованців) до гімназій, ліцеїв, колегіумів, спеціалізованих шкіл (шкіл-інтернатів).

5.2. Контроль за організацією та проведенням конкурсу, порядком зарахування учнів до Гімназії за його результатами здійснює управління освіти адміністрації Київського району Харківської міської ради.

5.3. При порушенні Гімназією Інструкції про порядок конкурсного приймання дітей (учнів, вихованців) до гімназій, ліцеїв, колегіумів, спеціалізованих шкіл (шкіл-інтернатів) та Правил конкурсного приймання, розроблених Харківською гімназією № 55 Харківської міської ради Харківської області, рішенням управління освіти адміністрації Київського району Харківської міської ради результати конкурсу визначаються недійсними. У такому разі управління освіти адміністрації Київського району Харківської міської ради організовує і проводить повторний конкурс, результати якого є остаточними.


 

Додаток 1

до Правил конкурсного приймання

до Харківської гімназії №55

Харківської міської ради

Харківської області

 

Таблиця

визначення кількості конкурсних випробувань, що відбуваються під час приймання до Харківської гімназії №55

Харківської міської ради Харківської області

 

 

Тип загальноосвітнього навчального закладу

 

З якого класу відбувається приймання

Кількість конкурсних випробувань

Гімназія

 

1-й клас гімназії (5-й клас основної школи)

 

Не більше двох (з урахуванням співбесіди)

 

2-7 –й клас гімназії (6-11-й клас основної школи)

Не більше двох (з урахуванням співбесіди)

 


 

Додаток 2

до Правил конкурсного приймання

до Харківської гімназії №55

Харківської міської ради

Харківської області

 

Протокол

конкурсного випробування з ______________________________________

для вступу до ___________класу

 

_______________________________________________________________

(повна назва загальноосвітнього навчального закладу)

 

_______________________________________________________________

район, місто (область)

 

Прізвище, ім’я, по батькові осіб, які проводили конкурсне випробування:

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

Зміст конкурсного випробування______________________________________

                                                              (в усній або письмовій формі)

Оголошено о_____ год._____ хв.

 

Необхідний для проведення текст:_____________________________________________________________

(назва диктанту, № білетів, завдань, тестів

_________________________________________________________________

теми творчих робіт, тощо)

Конкурсне випробування розпочалося о_____ год._____ хв.

До конкурсного випробування допущено_______ чол., з’явилося_______ чол., не з’явилося_______ чол., у тому числі:

__________________________________________________________________

(прізвища, імена відсутніх)

__________________________________________________________________

 

 

 

Результати конкурсного випробування

 

Прізвище, ім’я, по батькові осіб, які проходять конкурсне випробування

Номер білета, завдання, тощо

Кількість балів

Примітка

 

 

 

 

 

 

Окрема думка членів комісії: ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

Дата проведення конкурсного випробування „_____” __________ 20__р.

 

Голова конкурсної комісії___________        __________________________

                                                  (підпис)                            (прізвище, ініціали)

 

Члени комісії:                  ___________   ______________________________

                                                 (підпис)                             (прізвище, ініціали)

 

                                          ___________   ______________________________

                                              (підпис)                                (прізвище, ініціали)