Харківська гімназія № 55 Харківської міської ради Харківської області


запам'ятати

 
Класна оцінка

Міністерство oсвіти і науки, молоді та спорту України
Педагогічна преса Національна дитяча гаряча лінія


Звіт про діяльність у 2013/2014 навчальному році

                                                                                                                                                                 Дементьєва І.П., директор ХГ № 55

 

Виступ на конференції гімназії 11.06.2014

 

Звіт про діяльність гімназії в 2013/2014 навчальному році

 

У 2013/2014 навчальному році діяльність колективу гімназії була спрямована на виконання Законів України «Про освіту», “Про загальну середню освіту”, державних національних програм, тощо.

         Основними цілями та завданнями на 2013/2014 навчальний рік були:

в управлінні:

 • забезпечення гарантованого рівня безпеки життя і здоров’я учасників освітнього процесу;
 • додержання в повному обсязі вимог п. 4.6.1. «Положення про організацію роботи з охорони праці учасників навчально-виховного процесу в установах і закладах освіти»;
 • зосередження зусиль педагогів на розв’язання проблем, що були виявлені управлінським моніторингом;
 • підвищення ефективності  освітнього  процесу  шляхом  застосування  сучасних  підходів  до  організації  освітньої  діяльності;
 • здійснення відповідних заходів щодо впровадження  Державного стандарту початкової загальної освіти;
 • удосконалення  системи  внутрішньошкільного контролю;
 • поширення прогресивного педагогічного досвіду шляхом впровадження інноваційних технологій у навчально-виховний процес;
 • створення умов для інформаційного забезпечення навчально-виховного процесу, комп’ютеризація процесу управління навчальним процесом;
 • удосконалення системи  моніторингу якості освіти;

у методичній роботі:

 • опанування педагогами теоретичними основами щодо впровадження інформаційно-комунікаційних технологій у навчально-виховний процес;
 • підвищення професійної майстерності  педагогів;
 • розробка нового моніторингового інструментарію для відстеження реалізації методичної теми;
 • розробка творчими групами основних положень, рекомендацій, методів щодо впровадження інформаційно-комунікаційних технологій.
 •    забезпечення змісту освіти у відповідності до вибраних освітні напрямів навчання і допрофільної підготовки учнів та їх профільного  навчання  у старшій школі.
 • продовження  роботи з молодими спеціалістами;
 • здійснення моніторингових досліджень зростання професійних досягнень педагогічних працівників  із  подальшим  застосуванням  результатів під  час  атестації;
 • активізація роботи щодо підвищення ІКТ-компетентностей усіх педагогічних працівників;
 • підвищення  мотивації  педагогів  на  оволодіння  інноваційними  педагогічними  технологіями  навчання;
 • використання здоров’язберігаючих  технологій в  управлінні, навчанні  та  вихованні; 
 • підвищення  відповідальності  педагогів  за  якість   навчальних результатів;
 • підвищення  якості  робіт, представлених  на  ярмарок  педагогічних  ідей, педагогічні конкурси;
 • удосконалення роботи  з підготовки  педагогічних працівників  до  участі  в  професійних конкурсах;

у навчанні:

 • акцентування значущості уроку як основної форми організації навчально-виховного процесу;
 • удосконалення психологічної компетентності педагогічних працівників;
 • підвищення рівня профорієнтаційної роботи як найважливішої складової процесів профілізації та соціалізації школярів;
 • підвищення ефективності  проведення   індивідуальних  та  факультативних  занять;
 • підвищення результативності участі учнів у  Всеукраїнському  етапі  учнівських  олімпіад, Всеукраїнському конкурсі  МАН;
 • удосконалення   системи  роботи з обдарованими учнями та  систематичний  контроль  за  організацією  та  проведенням  занять  з  обдарованими;
 • удосконалення  психолого-педагогічного супроводу  роботи  з обдарованими дітьми;
 • посилення ролі шкільної бібліотеки у формуванні загальної освіченості та базових навчальних знань, умінь та навичок;
 • розширення  асортименту бібліотечно-інформаційних послуг, підвищення їх якості  на основі використання нових технологій;
 • продовження роботи із перетворення бібліотеки на  медіатеку;
 • модернізація матеріально-технічної бази;
 • оснащення навчальних кабінетів комп'ютерами та мультимедійним обладнанням;

у вихованні:

 • підвищення активності та результативності участі учнів у виховних заходах;
 • оптимізація виховного простору;
 • відродження національних традицій;
 • удосконалення роботи учнівської  організації з метою активного залучення  молоді  до громадського життя;
 • використання  інноваційних підходів  до  організації  виховної роботи;
 • підвищення результативності роботи з профілактики асоціальної поведінки школярів через створення ефективної системи психолого-педагогічної  допомоги учням та їх батькам;
 • поширення профілактичної та корекційної роботи з дітьми, які схильні до девіантної поведінки (у рамках реалізації Комплексної програми профілактики злочинності в районі);
 • активізація роботи  щодо  громадянського та патріотичного виховання;
 • створення  умов  для  збереження, зміцнення та розвитку   духовного, емоційного, інтелектуального, особистісного та  фізичного   здоров’я  всіх  учасників навчально-виховного процесу;
 • підвищення ефективності додаткової освіти у вихованні та розвитку дітей, їх професійної орієнтації;
 • здійснення моніторингу участі учнів у роботі гуртків;
 • удосконалення роботи  в  напрямі  формування  творчої  особистості, здатної  до  самореалізації  та  самовдосконалення. 
 • сприяти розвитку і розширенню ролі учнівського самоврядування та залучення учнів  не тільки 7-11 класів, а також 5-6 до активної діяльності в шкільному колективі;
 • спрямовувати й координувати зусилля усіх педагогів та органів учнівського самоврядування на вдосконалення навчально-виховного процесу, забезпечувати єдність їхньої діяльності, розпочати роботу щодо  навчання шкільного  активу тощо.

Значна увага приділялась оптимізації шкільної мережі, забезпеченню обов'язковості загальної середньої освіти для дітей шкільного віку, продовження навчання випускників 9-х класів. Так, у 2013/2014 навчальному році в гімназії працювало 32 класи, в яких навчалось 931 учень. Рух учнів за навчальний рік був таким:

Учнів за мережею на

05.09.2013

Прибуло учнів

Усього вибуло учнів

Випускників 9, 11 класів

Учнів за мережею  на кінець 2013/

2014 н.р.

Різниця

 

931

 

3

 

14

 

            122

 798

-11

Впродовж навчального року відбувався рух учнів з різних причин, основна – зміна місця проживання дитини. Дане питання трималось на постійному контролі адміністрації, щоб не допускати вибуття учнів через незадоволення якістю освітніх послуг у гімназії.

При цьому було відкрито 4 групи продовженого дня, в які було зараховано 120 учнів 1-4 класів. Діяльність ГПД також була спрямована на виховання учнів, створення сприятливих умов для формування учнівського колективу та надання кваліфікованої допомоги вихованцям у підготовці до уроків і виконанні домашніх завдань, формування в учнів ціннісних орієнтацій, набуття навичок здорового способу життя. Рівень організації та ведення роботи ГПД в гімназії був достатнім.

В гімназії в 2013 році проводився облік дітей шкільного віку щодо охоплення їх навчанням. Адміністрацією було своєчасно та у повному обсязі вжито заходів щодо забезпечення нормативності даної роботи. Динаміку результатів обліку висвітлено в таблиці:

Роки

Від 6 до 18 років

із них не навчається

%

5 років

із них навчається

%

2011

730

18

2,46

55

3

5,45

2012

755

0

100

40

2

5

2013

742

13

1,75

50

2

4

Продовження навчання випускниками 9-х класів було таким:

Роки

кількість випускників 9-х класів

залишено на повторний рік

з них поступили на навчання

всього навчається

% учнів, які продовж навч після 9 кл.

10кл. Денних шкіл

вечірні школи

ПТУ з сер осв

ПТУ без сер осв

внз І-ІІ рівнів

Інші заклади

2011

100

 

71

 

5

 

15

9

100

100 %

2012

91

 

62

 

4

 

14

11

91

100 %

2013

101

 

73

 

7

 

21

 

101

100 %

Оптимальними були забезпечення навчального закладу кваліфікованими педагогічними кадрами та доцільність їх розстановки Педагогічний склад працівників гімназії є таким: 50% педагогічних працівників гімназії – спеціалісти вищої категорії, 26,8% - першої, 11,6% – другої, 11,6% - спеціалісти; 9 учителів мають педагогічне звання „учитель-методист”, 17 – „старший учитель”.

В 2014 році був атестований 21 педагог: присвоєно вищу кваліфікаційну категорію - 1, першу категорію - 1, другу категорію – 3, підвищено тарифний розряд – 2, підтвердили категорію 14 педпрацівників, присвоєно педагогічне звання «старший учитель» Фоміну О.В.

Курси підвищення кваліфікації пройшли 13 педагогічних працівників, з них 1- спецкурс.

Значна увага приділялась збереженню здоров`я учнів. Медичне обслуговування учнів включало:

 • проведення обов'язкових медичних профілактичних оглядів;
 • проведення профілактичних щеплень згідно з їх календарем після лікарського огляду;
 • здійснення профілактичних та оздоровчих заходів під час навчання;
 • надання невідкладної медичної допомоги; організацію госпіталізації за наявності показань та інформування про це батьків або осіб, які їх замінюють.

Моніторинг здоровя учнів (у відсотках) представлено у діаграмах (див. презентацію).

 
   

 

Виходячи з даних можна зробити висновок, що стан здоров’я дітей погіршився, є негативна динаміка показників захворюваності дітей. Протягом навчання збільшилась кількість дітей із відхиленням у стані здоров'я, зросла частота переходу гострих форм захворювання у хронічні.

Наявні певні патології, рейтинг яких представлено в діаграмі (див. презентацію).

 

 
   

 

В гімназії для учнів, які за станом здоров’я не можуть відвідувати навчальний заклад, запроваджена індивідуальна форма навчання.

Всього у 2013/2014 навчальному році навчалось за індивідуальними навчальними планами 15 учнів:

- школи  І ступеня – 3 учень;

- школи II ступеня – 6 учнів;

- школи III ступеня - 6 учнів.

Із них інвалідів – 2, не скористалися правом щодо збільшення кількості годин на тиждень у індивідуальному навчальному плані батьки 1 дитини-інваліда, яка навчається за індивідуальною формою, про що є відповідна заява.

Одним із основних напрямків діяльності педагогічного колективу є здійснення контролю за відвідуванням учнями навчальних занять.

Дана робота здійснювалась шляхом:

 • щоденного контролю за відвідуванням учнями занять;
 • надання інформації про відвідування учнями навчального закладу до управління освіти адміністрації Київського району Харківської міської ради;
 • перевірки відповідності поурочного та зведеного обліку занять;
 • наявності пояснювальних документів про відсутність учнів на уроках;
 • відвідування родин, діти з яких мають значну кількість пропущених уроків;
 • складання актів по факту невідвідування учнями навчальних занять понад 10 днів.

Слід зазначити, що загальний стан справ щодо зменшення кількості учнів, які пропускали уроки, покращився. Але ще не досягнуто повної відповідності поурочного та підсумкового обліку відвідування учнями навчальних занять у класних журналах та журналі оперативного контролю. Моніторинг обліку відвідування учнями навчальних занять представлено в діаграмах (по школі в цілому, по 1-4, 5-8, 9-11 класах): (див.презентацію).

Для збереження здоров’я учнів велике значення мала організація раціонального харчування як умова створення здоров’язберігаючого середовища. У гімназії впродовж звітного періоду проводилась відповідна робота по удосконаленню організації шкільного харчування.  Всі учні 1-4 класів отримували гаряче харчування (сніданки). Учні 1 класів отримували молоко (120 чоловік). Гарячими сніданками організовано забезпечувались частина учнів 5-11-х класів, інші мали можливість придбати буфетну продукцію.

Вихованці 4 груп продовженого дня (120 чоловік) забезпечувались гарячими обідами за батьківські кошти. Для усіх учнів гімназії реалізовувалась буфетна продукція, соки тощо.

Надавалось харчування за бюджетні кошти таким чином:

Харчування молоком учнів 1-х класів, грн.

2,30 грн./день

19575,30 грн./навчальний рік

Харчування учнів 1-4 класів, грн.

4,50 грн./день

94509,00  грн./навчальний рік

Харчування дітей пільгового контингенту, грн.

5,50 грн./день

51315,00  грн./навчальний рік

Усього, грн.

 

165399,30 грн./навчальний рік

 В аспекті забезпечення соціального захисту учнів – дітей пільгового контингенту виконано наступне:

 • забезпечено безкоштовною шкільною формою 8 дітей-сиріт та дітей,позбавлених батьківського піклування,
 • забезпечено безкоштовним зимовим взуттям 14 дітей-сиріт та дітей,позбавлених батьківського піклування,
 • надано матеріальну допомогу  14 дітям-сиротам та дітям,позбавлених   батьківського піклування,
 • надано матеріальну допомогу від міського голови Г.А.Кернеса 2 дітям-сиротам з числа випускників 11 класів,
 • безкоштовним харчуванням забезпечено 14 дітей-сиріт та дітей,позбавлених батьківського піклування та 5 дітей з малозабезпечених родин,
 • проведено загальношкільну благодійну акцію “Милосердя”, завдяки чому подарунками до Дня Святого Миколая забезпечено 75 учнів пільгових категорій,
 • до табору відпочинку з денним перебуванням “Сонечко” на базі гімназії направлено 10 дітей пільгових категорій за кошти міського бюджету,
 • свято Новорічної ялинки у Харківському палаці дитячої та юнацької творчості 23.12.2013 відвідало 12 дітей пільгових категорій (+ безкоштовні подарунки),
 • свято Новорічної Ялинки Харківського міського голови Г.А. Кернеса у Харківському палаці спорту 27.12.2013 відвідало 30 дітей пільгових категорій (+ безкоштовні подарунки),
 • свято Новорічної ялинки у Палаці Культури Київського району 27.12.2013 відвідало 8 дітей пільгових категорій (+ безкоштовні подарунки).

В гімназії створено умови для варіативності навчання та було вжито заходи щодо упровадження інноваційних педагогічних технологій у навчальний процесс. В 2013/2014 навчальному році працювали гімназичні 5-11 класи, з них 10-11 класи були профільними (математичні, хіміко-технологічний, біолого-хімічний). З урахуванням вибраної закладом освіти науково–методичної теми «Створення умов для підвищення якості освіти в аспекті формування компетентностей учнів за рахунок упровадження інформаційно-комунікаційних технологій у навчально-виховний процес» вивчався рівень ІКТ компетентності вчителів. З`ясовано, що 80% педагогів гімназії пройшли сертифікаційний тест із курсу цифрових технологій компанії Microsoft та отримали сертифікати. З 2009 року 22 педагоги гімназії пройшли курси «Інтел. Партнерство у навчанні», деякі з них мають 2 або навіть 3 сертифікати.

Зросла кількість педагогів, які систематично використовують комп’ютерну техніку для підготовки та проведення уроків та позакласних заходів.

В гімназії здійснювався моніторинг якості навчальних досягнень учнів (один з напрямків роботи творчої групи „Алгоритм”), який показав, що має місце стабільний стан результатів (у порівнянні з минулим навчальним роком) навчальних досягнень майже з усіх предметів навчального плану, крім математики, економіки, географії, біології, хімії. Високий рівень знань постійно підтверджують учні Гребеннюкової Г.В., Гребенькової Л.О., Дементьєвої І.П., Добриніної О.Л., Кись О.В., Корнієнко М.М., Круковської С.Г., Курапової І.А.,  Лісовенко Н.Л.,  Корнієнко М.М., Мазикіної О.Б., Микитченка Л.І., Паращенка В.А., Соприкіної О.М., Толмачової М.В. Значно підвищився в цьому навчальному році рівень знань учнів  Сірих Н.Ф., Скляренко О.В., Чепелєвої Л.М., Ходацької О.В., Янущиць А.В. На жаль, має місце й значна негативна динаміка якості знань учнів Безлєпкіної В.М., Красікової О.О., Мірошник С.Я., Смірнової Л.В., Троненко Н.Г., Ушакової Н.А. Ушакової Н.В., Яновської Р.А., але результати якості навчання учнів залишились у межах достатнього рівня.

Позитивну динаміку або стабільний стан навчальних досягнень учнів з базових предметів показали більшість класних колективів. Найвищий рівень навчальних досягнень продемонстрували учні 11-А, 4-В, 4-Б, 10-А, 3-Б та 5-А  класів (див. Додаток 2). 10 випускників 11-х класів отримали атестати з відзнакою (8 золотих медалей та 2 срібні медалі), 10 випускників 9-х класів отримали свідоцтва з відзнакою, Похвальними листами нагороджено 91 учень 3-8-х та 10-х класів, Похвальними грамотами – 58 випускників 9-х та 11-х класів.

Найнижчий рівень досягнень мають учні 8-Б класу, середній бал – 6,91, що відповідає достатньому рівню.

Учні гімназії отримали  10 медалей та атестатів з відзнакою, 10 свідоцтв з відзнакою, 91 похвальний лист, 58 похвальних грамот.

Важливий аспект роботи педагогічного колективу -  робота з обдарованими дітьми.

Кількісними показниками ефективності організації цієї роботи є результати участі учнів гімназії у Всеукраїнських учнівських олімпіадах із базових дисциплін, турнірах, конкурсах, захистах наукових робіт у МАН  усіх рівнів – від шкільного до всеукраїнського.

Призерами районних учнівських олімпіад із навчальних предметів стали 53 учні, у міських олімпіадах учні гімназії вибороли 2 призових місця, призерами обласних олімпіад стали 18 учнів, а Скуріхін Роман, учень 9-А класу, вдруге посів ІІ місце у IV етапі Всеукраїнської учнівської олімпіади з інформатики. Результати участі учнів Харківської гімназії №55 в ІІ (районному) та ІІІ (обласному) етапах Всеукраїнських учнівських олімпіад з базових та спеціальних дисциплін наведено в таблиці.

Результати ІІ  та ІІІ етапів Всеукраїнських учнівських олімпіад

ІІ (районний) етап

ІІІ (обласний) етап

І місця

ІІ місця

ІІІ місця

Разом

І місця

ІІ місця

ІІІ місця

Разом

16

13

24

53

2

9

7

18

 

Слід зазначити, що за результатами районного етапу олімпіад Харківська гімназія №55 стала другою серед ЗНЗ Київського району. При цьому спостерігається позитивна динаміка якості підготовки обдарованих дітей до участі в обласних олімпіадах, що відбито у наступній діаграмі.

Результативність участі учнів ХГ № 55 у районних та обласних олімпіадах з навчальних предметів є високою.

Більше 10 років на базі гімназії діє наукове товариство МАН. Учні, які входять до складу цього об’єднання, прагнуть до більш глибокого пізнання досягнень у різних галузях науки, культури, до розвитку творчого мислення, інтелектуальної ініціативи, самостійності, аналітичного підходу до особистої діяльності, удосконалення вмінь і навичок науково-дослідницької роботи. У практичній роботі, у конкретних досягненнях учителів та учнів, при створенні цілісної системи формування творчої особистості вчителя й учня гімназія досягла певних результатів. 

Зміст і форми роботи у науковому товаристві різні. Серед них участь в експедиціях, навчальних екскурсіях, конкурсах, виставках;  зустрічі з науковцями, працівниками музеїв, архівів;  участь у роботі МАН;  участь у науково-практичних конференціях та семінарах; додаткові заняття, індивідуальні консультації;  підготовка творчих робіт і публікація їх у навчальних наукових збірниках тощо.

У 2013/2014 навчальному році за результатами участі в конкурсі-захисті учнівських робіт МАН 6 учнів стали переможцями районного етапу, 8 – обласного (діаграма 4), учень 9-А класу Скуріхін Роман посів ІІ місце у Всеукраїнському конкурсі-захисті в секції «Екологічно безпечні технології та ресурсозбереження», а учениця 11-Б класу Трунова Ілона - ІІ місце в секції «Екологія».

Результати участі учнів ХГ №55  у конкурсі-захисті учнівських робіт МАН є достатнімі, потребують покращення.

Більшість дослідницьких робіт було підготовлено завдяки плідному співробітництву гімназії зі Школою мистецтв Київського району.

За останні три роки у ХГ №55 значно активізувався турнірний рух, але у 2013/2014 навчальному році участі учнів гімназії в турнірах всеукраїнського рівня не було. Інші результати представленіі в таблиці:

 

Назва турніру

Районний етап

Міський етап

Юні математики

ІІ – Скляренко О.В.

ІІІ – Євченко Б.

Юні хіміки

ІІ – Ушакова Н.А.

ІІІ – Животченко Є., Трунова І.

Юні економісти

І – Коваленко О.В.

 

Юні правознавці

ІІ – Жохадар С.Ф., Лісовенко Н.Л.

ІІ – Приймак А.

Юні фізики

ІІІ – Зайцева С.М.

 

Юні біологи

ІІ – Круковська С.Г., Ярмак Н.А.

 

Юні винахідники-раціоналізатори

ІІІ – Зайцева С.М.

ІІІ - Жестовський С.

Юні історики

ІІІ – Лісовенко Н.Л.

 

Юні географи

 -     Заіка Н.С.

 

 

Високий рівень соціалізації учнів гімназії підтверджують численні перемоги в учнівських наукових конференціях на базі вищих навчальних закладів, у різноманітних конкурсах та змаганнях:

•          учні гімназії Животченко Є. та Цуканова А. стали призерами щорічної міжнародної науково-практичної конференції довузівської молоді «Гагарінські читання», отримали дипломи та подарунки; у міжнародній науково-практичній конференції довузівської молоді «Миколаївські читання» дипломи переможців отримали учні 11-Б класу Бобир Артем, Пушенко Владислав, Глазунов Олексій, учениця 9-А класу Приймак Аліна, учень 10-Б класу Леонов Максим;

 • серед учнів гімназії є також переможці районних мовознавчих конкурсів: у районному фестивалі ораторського мистецтва «Ми чуємо тебе, Тарасе, крізь віки!» Бабенкова Анастасія, учениця 10-Б класу, посіла ІІ місце, у районному етапі Міжнародного мовно-літературного конкурсу учнівської та студентської молоді імені Тараса Шевченка за  Кувакіною Надією, ученицею 11-Б класу, - І місце, за Берестовою Юлією, ученицею 6-Б класу, - ІІІ місце; у районному конкурсі знавців української мови І місце посіли учениця 8-А класу Михайлова Анастасія та учениця 9-А класу Сметана Анастасія, ІІІ місце – учениця 9-А класу Онищенко Марія та учениця 11-Б класу Трунова Ілона , у міському етапі цього конкурсу переможцями стали Михайлова А. – у номінації “За мовну досконалість” та Сметана А. – у номінації “Майбутній філолог”;
 • певні результати участі результати участі учнів гімназії в конкурсах та турнірах інформаційного спрямування Куликов А., учень 9-Б класу, посів ІІІ місце в заочному турі Кубку пошуку в Інтернет; команда учнів 10-А класу посіла І місце у І творчій дистанційній олімпіаді з інформаційних технологій; Риков Олександр, учень 9-Б класу, посів ІІ місце у номінації «Краща векторна графіка» Міжнародного бліц-конкурсу з веб-дизайну та комп’ютерної графіки; команда гімназії посіла ІІ місце в районному турнірі з основ інформатики та стала переможцем у номінації «За перемогу в конкурсі знавців інформатики»;
 • учні гімназії отримали численну кількість сертифікатів переможців - у Всеукраїнських конкурсах «Соняшник», «Гринвич», «Кришталева сова», «Левеня», у Міжнародних конкурсах «Колосок», «Кенгуру», «Бобер», «Лелека», «Геліантус».

Залучення педагогічної та батьківської громадськості навчального закладу до управління його діяльністю здійснювалось за рахунок роботи ради гімназії під керівництвом Михайлова О.В.,  проведенню зборів, конференцій, співпраці з громадськими організаціями.

Упродовж навчального року педагоги та учні гімназії продовжили роботу в міжнародних програмах (iEARN, Global Teenager Project, «Intel. Навчання для майбутнього») та їх проектах, а саме:

 • Всеукраїнський проект «Безпека дітей в Інтернеті» - у межах Всеукраїнської програми «Он-ляндія» (Корнієнко М.М.,  Трикоз О.Е., Троненко Н.Г.);
 • Міжнародний проект Global Teenager Project (Корнієнко М.М., Трикоз О.Е., Сухопар Н.М.).

Результативною була організація різних форм позаурочної навчально-виховної роботи. Значне місце було приділено заходам, присвяченим Року учасників бойових дій на території інших держав та 200-річчю з дня народження Т.Г.Шевченка.

Учні школи прийняли активну участь у різноманітних районних та міських конкурсах, серед яких:

 • конкурс учнівських творчо-пошукових робіт «Мій родовід»   (Онищенко Марія, учениця 10-А класу, посіла ІІ місце в І (районному) етапі; Трикоз Володимир, учень 8-А класу, посів ІІІ місце; Калашник Кристина, учениця 8-Г класу, посіла ІІІ місце);
 • районний огляд-конкурс «Прапороносці – 2014»;
 • конкурс учнівських проектів у рамках реалізації проекту «Я – харків¢янин» (колектив 10-А класу посів І місце в І (районному) етапі).
 • конкурс дитячої творчості «Очима дитини про бюджет країни»;
 • районний конкурс «Київський район очима юних» за напрямком «Відео та слайд-фільми» для учнів 7-9-х класів «Як тебе не любити, Київський мій?» (Гурін Андрій, учень 8-А класу, посів ІІ місце).

Було також проведено наступні заходи:

 • участь у конкурсі «Мій родовід»;
 • участь у Всеукраїнському конкурсі шкільних малюнків «Мої права», приуроченого до Дня захисту дітей (Лаптій Поліна, учениця 10-А класу, визначена переможницею). 

Активно проводилася спортивно-масова робота. У І півріччі 2014 року гімназія має певні спортивні досягнення на різних рівнях:

 • районний турнір з міні-футболу – ІІІ місце ;
 • фінал районного етапу малих Олімпійських ігор (команда 5-6 класів посіла І місце, 7-8 класів посіли ІІ місце); 
 • фінал міського етапу малих Олімпійських ігор (команда 5-6 класів посіла ІV місце);
 • районні змагання «Старти надій» - (ІІ місце);
 • районні змагання з легкоатлетичного чотирьохборства серед збірних команд учнів 6-7 та 8-9 класів ЗНЗ Київського району в рамках міської Спартакіади „Спорт і школа” (команди 6-7 та 8-9 класів посіли ІІ місце);
 • фінальні районні змагання з баскетболу 3х3 серед юнаків та дівчат (команда юнаків посіла ІІІ місце);
 • ІІІ (обласний) етап Всеукраїнських учнівських олімпіад з базових дисциплін  (фізична культура і спорт) (Шевченко Владислава та Угреватов Дмитро, учні 11-А класу, посіли І місця на обласному етапі);
 • учні та вчителі гімназії взяли участь в першому Міжнародному Харківському Марафоні.

Агітбригада гімназії «СБУ» (смелые, быстрые, умелые)» на районному конкурсі дружин юних пожежних серед загальноосвітніх навчальних закладів посіла ІІ місце.

Потужний потенціал з національно-патріотичного виховання учнівської молоді мала організація виховної діяльності учнів з відзначення 70-ї річниці Перемоги у Великій Вітчизняній війні. Школа підтримувала тісний зв’язок з радою ветеранів, члени якого є постійними гостями шкільних свят.

Екологічне виховання здійснювалось шляхом проведення трудових екологічних десантів з покращення та благоустрою прилеглої до школи території.

Проведено класні години та години спілкування, диспути та круглі столи, бесіди та екологічні експедиції за темами: «Цей незвичайний загадковий світ», «Ми люди, поки є природа», «Я частина природи» «Природа – щедре, цілюще джерело тепла й добра», «Рослини – символи України», «Природа наш рідний дім: бережи її». 

Аспект «Превентивне виховання» передбачав організацію комплексних заходів, направлених на попередження негативних явищ в підлітковому середовищі. Проводилися спільні заходи профілактично-виховної роботи зі службами району щодо недопущення вчинення злочинів, попередження вживання наркотичних та психотропних речовин та формування здорового способу життя.

У навчальному закладі створено куточок з правової освіти, працював батьківський лекторій з правової освіти, проходили виставки літератури у шкільній бібліотеці на правову тематику.

В закладі освіти розроблена система роботи з профілактики правопорушень і злочинів серед учнів, яка складається з таких напрямків:

 • соціальна робота;
 • психолого-педагогічна робота;
 • правове навчання і виховання;
 • профілактика наркоманії, алкоголізму та СНІДу,

Розроблено заходи правознавчого спрямування, до яких віднесено:

 • формування у кожного учня системи знань із питань основ держави і права та відповідних компетенцій, розвиток інтересів учнів до цієї галузі знань;
 • формування потреби активно захищати у встановленому законом порядку свої права та законні інтереси, а також права та законні інтереси інших осіб;
 • формування поваги до держави;
 • прищеплення навичок правомірної поведінки, виховання нетерпимості до різних правопорушень.

Робота відбувалася на підставі планів спільних заходів школи та служб Київського району міста Харкова на навчальний рік, в яких передбачено проведення заходів з профілактики правопорушень, запобігання поширенню наркоманії та алкоголізму, правового виховання учнів:

 • управлінням у справах дітей адміністрації Київського району Харківської міської ради;
 • відділом кримінальної міліції у справах дітей Київського РВГУ МВС України в Харківській області;
 • наркологічним кабінетом Київського району м. Харкова;
 • управлінням у справах сім’ї, молоді та спорту адміністрації Київського району Харківської міської ради;
 • центром соціальних служб для  сім’ї, дітей та молоді Київського району м. Харкова.

З метою формування в учнів естетичного сприймання та емоційного ставлення до прекрасного, духовного збагачення, оволодіння цінностями і знаннями в галузі світового та народного мистецтва, музики, виховання   художнього смаку, бажання вносити прекрасне у життя, примножувати культурно-мистецькі надбання народу було організовано відвідування театрів, музеїв, виставок тощо. Активно працювали в даному напрямку класні керівники початкових класів, Смірнова Л.В., Надуєва Н.Л., Щиголь Т.М., Полозенцева В.М., Ходатська О.В., Зеленкова І.О., Підченко О.І.

Учні гімназії взяли активну в акціях:

 • «Милосердя» (надання допомоги  дітям пільгових категорій);
 •       «Турбота» (заходи до Дня Святого Миколая (лідери самоврядування відвідали дошкільний навчальний заклад № 374) - допомога вихованцям  (концерт, подарунки);
 •       «Спасибі Вам, ветерани!» (відвідування ветеранів ВВВ вдома, привітання зі святами, вручення подарунків, організовано інтерв’ю);
 • «Допоможемо тваринам вижити!» (відправлено благодійну допомогу до Харківського притулку для тварин).

Не тільки учні гімназії, а  й педагоги впродовж навчального року брали участь у професійних конкурсах. Так, за результатами участі

у районному конкурсі «Учитель року-2014» Щиголь Т.М. посіла І місце в номінації «Світова література» та стала фіналістом

міського конкурсу. Сухіна А.В. посіла ІІІ місце в міському конкурсі «Про мій Харків – моїм учням» у номінації «Інтегрований

урок у початкових класах». Корнієнко М.М. взяла участь у районному конкурсі на кращий дистанційний курс.

У 2013/2014 навчальному році гімназії взяла участь в експериментальній діяльності - у Національному проекті «Відкритий світ»

 та перемогла в конкурсі.

Фінансове забезпечення діяльності мало такі аспекти:

Бюджетні кошти (основний рахунок - 5507 тис.грн., спеціальний рахунок – 365,5 тис.грн.)) забезпечували:

 • виплату заробітної плати  та видатків до фондів,
 • оплату комунальних послуг,
 • оплату харчування дітей пільгових категорій та учнів 1-4 класів,
 • використання фонду загальнообов’язкового навчання,
 • оплату послуг тощо.

Було вжито заходи для зміцнення та модернізації матеріально-технічної бази навчального закладу завдяки залученню позабюджетних коштів. Позабюджетні кошти (319,5 тис.грн. станом на 01.06.2014) забезпечували проведення ремонтних робіт та удосконалення матеріально-технічної бази гімназії (закупівлі меблів, вікон, технічних засобів навчання тощо). Дякуємо батькам учнів за допомогу та сподіваємось на подальшу співпрацю!

         Аналіз звернень громадян за навчальний рік показав, що більшість їх стосувались  взаємовідносин між учасниками навчально-виховного процесу та були вирішені  завдяки врегулюванню ситуацій керівництвом гімназії. Зауваження та пропозиції щодо розвитку гімназії, що викладались радою гімназії, батьками та лідерами учнівського самоврядування, були враховувані директором гімназії та забезпечено  їх реалізацію впродовж навчального року.

Загальні висновки:

Таким чином, результати діяльності  гімназії за 2013/2014 навчальний рік відповідають високому рівню  та підтверджують, що управління гімназією  в 2013/2014 навчальному році було ефективним, сприяло виконанню завдань, спрямованих на стратегічний розвиток закладу  в  цілому.

 

 

 

                                                                      ОСНОВНИМИ ЦІЛЯМИ БУЛИ: