Харківська гімназія № 55 Харківської міської ради Харківської області


запам'ятати

 
Класна оцінка

Міністерство oсвіти і науки, молоді та спорту України
Педагогічна преса Національна дитяча гаряча лінія


Учнівське наукове товариство

 

 

Емблема УНТ

 

 

Девіз УНТ

 

 

"Per Aspera ad Astra"

 («Через терни до зірок»)

 

 

Устав учнівського наукового товариства

Харківської гімназії № 55

Харківської міської ради Харківської області

«Світоч»

 

1. Загальні положення

Учнівське наукове товариство (УНТ) — добровільне об'єднання школярів, які прагнуть до більш глибокої обізнаності в різних галузях науки, техніки, культури, до розвитку творчого мислення, інтелектуальної ініціативи, самостійності, аналітичного підходу до власної діяльності, придбанню умінь і навиків дослідницької роботи. УНТ – додаткова позаурочна форма освіти учнів.

Діяльність УНТ здійснюється на основі даного Положення.

УНТ  має свою назву, емблему, девіз.

1.1. Мета та завдання учнівського наукового товариства:

·         виявлення інтересів та нахилів учнів до дослідницької діяльності; створення оптимальних умов для реалізації їхнього творчого потенціалу;

·         професійна орієнтація та самовизначення учнів;

·         формування творчої, всебічно розвиненої особистості;

·         поглиблена підготовка членів товариства до самостійної дослідницької роботи;

·        створення умов для залучення в колективну наукову діяльність учнів різного віку з метою спільної роботи з професійними дослідниками;

·         проведення досліджень, які мають практичне значення, розробка та реалізація дослідницьких проектів;

·        сприяння підвищенню престижу і популяризації наукових знань.

 

2. Учасники учнівського наукового товариства

Членами товариства є учні 5—11-х класів:

учні 5—8-х класів працюють у гімназії в рамках факультативів, спецкурсів,  гуртків та індивідуальних консультацій з учителями;

учні 9—11-х класів — у тьюторських групах на базі вищих навчальних закладів під керівництвом наукових співробітників.    

3. Структура і організація роботи учнівського наукового товариства

УНТ включає творчі групи учнів, з'єднаних у відділення в секції з різних галузей знань:

- фізико-математичне відділення;

- відділення обчислювальної техніки та програмування;

- відділення мистецтвознавства та філології;

- історико-географічне відділення;

- хіміко-біологічне відділення.

Роботу кожного відділення очолює вчитель - предметник, який є членом Ради кураторів.

Найвищим органом УНТ є збір всіх членів товариства, яке проводиться один раз на рік для підведення підсумків за звітний період, визначення завдань на новий навчальний  рік, затвердження планів тощо.

Рада кураторів УНТ звітує перед науково-методичною радою школи.

Заняття членів УНТ проводяться з потреби колективно або індивідуально під керівництвом наукового керівника і консультантів, але не рідше одного разу на місяць.

 

4. Зміст і форми роботи учнівського наукового товариства:

·                складання програм, розробка проектів і тем досліджень;

·                участь в експедиціях, олімпіадах, конкурсах, турнірах, виставках;

·                участь у семінарах, дискусіях, науково-практичних конференціях;

·                виступи з лекціями, доповідями, повідомленнями, творчими звітами;

·                зустрічі з ученими, співробітниками музеїв, архівів;

·                  підготовка творчих робіт і їх публікація в збірках тощо.

4.1. Науково-дослідницька конференція учнів

 Конференція проводиться Радою УНТ школи з метою:

·              демонстрації придбаних учнями  знань, умінь і навиків наукового дослідження, розвитку пізнавальних інтересів і творчості , розвитку кругозору в різних галузях знань;

·               залучення учнів до  наукового пошуку, стимулювання активної участі в науково-дослідницькому житті своєї країни;

·               професійного самовизначення і ранньої професійної орієнтації.

Учасники конференції

До участі в конференції допускаються учні  8—11-х класів, що беруть активну участь у роботі наукових секцій і що отримали дозвіл наукового керівника і консультанта на участь у шкільній науковій конференції.

 

5.  Права та обов’язки учасників учнівського наукового товариства

Учні-виконавці навчально-дослідницької роботи мають право:

·                вибрати тему відповідно до своїх інтересів;

·                використовувати для виконання дослідження матеріально-технічну та інформаційно-довідкову базу школи;

·                одержувати регулярну методичну і організаційну допомогу від керівників і наукових консультантів учнівської дослідницької роботи;

·                вільно використовувати власні результати дослідницької діяльності відповідно до авторського права;

·                представляти результати виконання учнівської дослідницької роботи для отримання оцінки з відповідного предмету;

·                члени УНТ можуть обирати і бути вибраними в учнівську раду, одержувати відгук про свою творчу роботу від учнівської  ради і наукового керівника.

 

Члени НОУ зобов'язані:

·                виконувати дослідження відповідно до вимог, затверджених в освітній установі;

·                дотримуватися  графіку робіт відповідно до робочої програми дослідження;

·                дотримувати повне збереження і дбайливо використовувати матеріальні і технічні ресурси і довідково-інформаційні матеріали освітньої установи, а також допоміжних установ (бібліотек, архівів, музеїв і т.п.).

За активну діяльність в УНТ і виконання конкретних робіт учні нагороджуються дипломами та подяками.