Харківська гімназія № 55 Харківської міської ради Харківської області


запам'ятати

 
Класна оцінка

Міністерство oсвіти і науки, молоді та спорту України
Педагогічна преса Національна дитяча гаряча лінія


Батьківський комітет

ЗАТВЕРДЖЕНО

На загальношкільних  батьківських зборах

протокол від  12.04.2005  № 2          

 

ПОЛОЖЕННЯ

про батьківські комітети

Харківської гімназії № 55 Харківської міської ради Харківської області

 

1. Загальні положення

1.1. Положення про батьківські комітети (далі – комітети) визначає їх функції у державно-громадській системі управління загальноосвітнім навчальним закладом (далі – заклад).

1.2. Комітети є добровільним громадським формуванням, створеними на основі єдності інтересів батьків щодо реалізації прав та обов’язків своїх дітей під час їх навчання у закладі.

1.3. У своїй діяльності комітети керуються Конституцією України, Законами України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», «Про об’єднання громадян», Конвенцією ООН «Про права дитини», «Положенням про загальноосвітній навчальний заклад», Статутом закладу, цим положенням та іншими нормативно-правовими актами в галузі освіти і міжнародного законодавства з прав дитини.

1.4. Рішення про заснування батьківських комітетів класів / закладу приймаються на батьківських зборах класів / закладу.

1.5. Легалізація (офіційне визнання) батьківських комітетів є обов’язковою і здійснюється шляхом письмового повідомлення про заснування (реєстрацію) керівництва закладу.

1.6. Припинення діяльності батьківських комітетів може бути проведено шляхом реорганізації або ліквідації (саморозпуску, примусового розпуску тощо).

 

2. Мета, завдання, основні принципи діяльності

 

2.1. Метою діяльності комітетів є захист законних інтересів своїх дітей в органах громадського самоврядування закладу, у відповідних державних, судових органах, а також надання допомоги педагогічному колективу в реалізації завдань загальної середньої освіти.

2.2. Основними завданнями діяльності комітетів є сприяння створенню умов для:

·формування та розвитку особистості учня та його громадянської позиції, становленню учнівського самоврядування;

·виховання в учнів шанобливого ставлення до державних святинь, української мови і культури, історії і культури народів, які проживають в Україні;

·формування загальнолюдської культури і моралі, культури міжетнічних відносин;

·захисту здоров’я та збереження життя і здоров’я дітей;

·здобуття учнями обов’язкової загальної середньої освіти, розвитку їх природних здібностей та підтримки обдарованої молоді;

·запобігання бездоглядності дітей у вільний від занять час і безпритульності;

·всебічного зміцнення зв’язків між родинами, навчальним закладом і громадськістю з метою встановлення єдності їх виховного впливу на дітей;

·залучення батьківської громадськості до професійної орієнтації учнів, позакласної та позашкільної роботи;

·організації роботи з розповсюдження психолого-педагогічних і правових знань серед батьків, підвищення їх відповідальності за навчання і виховання дітей;

·вирішення питань розвитку матеріально-технічної бази закладу, благоустрою, вдосконалення навчально – виховного процесу.

2.3. Основними принципами діяльності комітетів є:

·законність,

·гласність,

·колегіальність,

·толерантність,

·виборність,

·організаційна самостійність в межах повноважень, визначених цим положенням та законодавством;

·підзвітність і відповідальність перед батьківськими зборами класів/закладу.

 

3. Організація діяльності комітетів

3.1. Комітет класу формується з батьків учнів класу або осіб, які їх замінюють, і діє від їх імені.

        Голова та заступник голови комітету класу обираються на батьківських зборах класу на початку навчального року.

       Кількісний склад та термін повноважень комітету визначаються батьківськими зборами класу.

3.2. Збори батьків (комітету) класу проводяться не рідше двох разів на семестр.

3.3. Комітет закладу та його голова обираються на загальношкільних батьківських зборах. Заступник голови обирається на засіданні комітету.

3.4. Кількісний склад комітету, термін його повноважень визначають  загальношкільні батьківські збори.

3.5. Комітет закладу у разі необхідності може скликати позачергові батьківські збори. Рішення приймаються простою більшістю голосів.

У разі неможливості проведення загальношкільних батьківських зборів, питання, що потребують розгляду, можуть виноситься на обговорення батьківських зборів класів, яких стосуються ці питання. У такому випадку рішення приймається з урахуванням рішень батьківських зборів класів на засадах простої більшості голосів згідно з протоколами засідань.

3.6. Рішення батьківських зборів доводиться до відома керівництва закладу, а, за необхідності, відповідного органу управління освітою у 10-денний термін.

3.7. Комітети можуть створювати постійні або тимчасові комісії з окремих напрямів роботи. Чисельність комісій та зміст їх роботи визначаються комітетами та затверджуються їх головами.

3.8. У випадку, коли член комітету закладу достроково складає свої повноваження, вибори нового члена відбуваються на батьківських

зборах.

3.9. Комітети планують свою роботу на підставі плану роботи гімназії, рішень батьківських зборів, рекомендацій директора, класного керівника, органів учнівського самоврядування, громадськості.

       План роботи має вільну форму і затверджується головою комітету.

       Плани роботи комісій, створених при комітетах, є складовими плану роботи комітету.

3.10. При недосягненні згоди між директором гімназії і більшістю членів комітету закладу питання вирішуються управлінням освіти або радою закладу; між класним керівником і комітетом класу – керівництвом навчального закладу або радою закладу.

3.11. Комітети звітують про свою роботу перед батьківськими зборами один раз на рік – в день виборів нового складу комітетів.

3.12. Комітети ведуть протоколи батьківських зборів, що зберігаються  протягом поточного навчального року.

3.13. Адміністрація гімназії, класні керівники, інші педагогічні працівники закладу не несуть відповідальності за стан оформлення, зміст протоколів та рішень Комітетів різного рівня.

 

 

4. Права та обов’язки комітетів

 

4.1. Комітети мають право:

·брати участь в обстеженні житлово-побутових умов учнів, які перебувають у несприятливих соціально-економічних умовах;

·встановлювати зв’язки з місцевими органами виконавчої влади та місцевого самоврядування, органами внутрішніх справ, громадськими організаціями, підприємствами, навчальними та науковими установами, сільськогосподарськими господарствами, фізичними особами щодо надання фінансової та матеріально-технічної допомоги загальноосвітньому навчальному закладу, захисту здоров’я і життя учнів, навчальної та виховної роботи, організації підвозу та харчування учнів, благоустрою та з питань забезпечення санітарно-гігієнічних умов у навчальному закладі;

·вносити на розгляд керівництва (педагогічної ради, ради) закладу пропозиції щодо змін типу навчального закладу, його статусу, вдосконалення умов організації навчально-виховного процесу, організаційно-господарських питань, які мають бути розглянуті керівництвом закладу в місячний термін і результати розгляду доведені до відома батьків;

·звертатися до директора, класного керівника, педагогічної   ради та ради закладу щодо роз’яснення стану і перспектив роботи навчального закладу та з окремих питань, що турбують батьків;

·порушувати клопотання щодо позбавлення чи обмеження батьківських прав;

·скликати позачергові батьківські збори;

·створювати благодійні фонди відповідно до чинного законодавства, каси взаємодопомоги, добровільні банки батьківських внесків, у т.ч. контролювати надходження і розподіл грошей, брати участь у вирішенні інших питань;

·надавати пропозиції щодо матеріальної допомоги учням, батькам учнів, стимулювання діяльності педагогічних працівників і результативності виступів учнів-переможців олімпіад, конкурсів,  змагань тощо;

·сприяти покращенню харчування учнів;

·сприяти дотриманню санітарно-гігієнічних та матеріально-технічних умов функціонування закладу;

·брати участь у прийнятті рішень стосовно організації оздоровлення учнів;

·контролювати раціональне використання фондів загального обов’язкового навчання;

·сприяти організації інноваційної та експериментальної діяльності закладу;

·звертатися до відповідних органів управління освітою, органів громадського самоврядування з питаннями, пов’язаними з навчанням і вихованням дітей;

·відзначати та бути відзначеними грамотами та іншими формами морального та матеріального заохочення.

4.2. З метою більш ефективного захисту прав та інтересів дітей батьки можуть об’єднуватися в асоціації та інші добровільні об’єднання.

4.3. Комітети зобов’язані:

·виконувати плани роботи, затверджені головою відповідного комітету;

·вести протоколи батьківських зборів;

·надавати інформацію про свою діяльність за проханням директора закладу або відповідного органа управління освітою;

·залучати батьків до організації позакласної та позашкільної роботи;

·організовувати чергування батьків під час культурно-масових заходів у закладі з метою збереження життя і здоров’я учнів;

·у разі потреби звітувати перед конференцією закладу.

4.4. Голова комітету закладу є членом ради закладу. Він може брати участь у засіданнях педагогічної ради закладу під час розгляду питань, віднесених до компетенції комітету, з правом дорадчого голосу.

4.5. Голова комітету закладу має право знайомитися з організацією, проведенням і результатами державної підсумкової атестації учнів.

4.6. Голова (представник) комітету може бути членом атестаційної комісії під час проведення атестації педагогічних працівників закладу.

 

 

 

 

Правова підстава: Примірне Положення про батьківські комітети (ради) загальноосвітніх навчальних закладів / затверджене наказом Міністерства освіти і науки України від 02 червня 2004 року №440.